zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

ZVEREJNENIE - ZMLUVY / FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, DODATKOV K ZMLUVÁM,

FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

 Zverejňujú sa zmluvy, dodatky k zmluvám, objednávky a faktúry. Za zmluvu sa považujú všetky dvoj a viacstranné právne úkony, na základe ktorých vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva a povinnosti.

ZMLUVY / FAKTÚRY / OBJEDNÁVKY - ZVEREJNENIE

 Podpoložky:

 Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko