zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Občianske združenie - "HORNÁ ŠKOLA"


Občianske združenie je (podľa slovenského zákona č. 83/1990 Z.z.) výsledok združovania občanov (organizácia), ktorý je právnickou osobou a nie je to politická strana, politické hnutie, organizácia na zárobkovú činnosť (podnik), organizácia na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, cirkev, náboženské spoločenstvo, odborová organizácia či štátny orgán (alebo subjekt riadiaci štátny orgán).

OZ - "HORNÁ ŠKOLA"

Vážení rodičia, priatelia školy !

Základná škola na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí v spolupráci s rodičovskou radou a radou školy založila občianske združenie "HORNÁ ŠKOLA". V súlade so zákonom č.595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na účet Vami určenej právnickej osobe (ktorou môže byť aj občianske združenie).

Cieľom občianskeho združenia "HORNÁ ŠKOLA" je podporovať výchovu a vzdelávanie žiakov ZŠ na Školskej ul.č.3 v Spišskom Podhradí na princípoch humanizmu a demokracie. Podieľať sa na podpore zdravého telesného a psychického vývoja detí podporou záujmovej činnosti, organizovaním kultúrnych a spoločenských aktivít, rozvíjaním družobných kontaktov s partnerskými školami (aj v zahraničí) a ďalšími aktivitami rešpektujúc pritom osobnosť každého žiaka (v súlade s platnou legislatívou).

V prípade, že sa stotožňujete s cieľmi občianskeho združenia  "HORNÁ ŠKOLA"  ponúkame Vám možnosť poukázať 2% Vašich zaplatených daní práve nám (prostredníctvom nás deťom - žiakom školy). Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z  "www stránke školy" (http://www.zsskolska3.sk/index.php?meno=108), prípadne (na požiadanie) Vám ich doručíme prostredníctvom Vašich detí.

Občianske združenie  "HORNÁ ŠKOLA" Vám vopred ďakuje za Váš finančný dar - príspevok.


Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole - na ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie prostredníctvom Občianskeho združenia "HORNÁ ŠKOLA" darovaním 2% zo zaplatenej dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní (z príjmov) neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň ste odviedli štátu. Vaše 2 % sú pre nás prejavením dôvery a podporia aktivity našich detí. Finančné prostriedky budú použité v súlade so stanovami OZ. V mene našich detí Vám ďakujeme.
Výkonný výbor Občianskeho Združenia  Horná škola.
predseda: Mária Balogová
ozhornaskola@gmail.com

Tlačivo si môžete stiahnuť v prílohe, alebo na stránke našej  ZŠ
 


Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko