zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Harmonogram práce


P L Á N  výchovného poradenstva na školský rok 2021/2022

pre ZŠ Školská ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

I. Oblasť profesijnej orientácie

 1. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ.

Termín: trvalý
Zodp.: VP / TU 

 1. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

Termín: september - október
Zodp.:
VP / TU

 1. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

Termín: podľa pokynov
Zodp.:
VP / TU

 1. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyuč. VT, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.

Termín: priebežne
Zodp.:
VP / TU

 

II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami

 1. Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov.

Termín: trvalý
Zodp.:
VP / TU

 1. Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov v správaní a učení, ich školskej neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v spolupráci s príslušným CPPPaP a CŠPP.

Termín: priebežne
Zodp.:
VP / TU

 1.  V zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov propagovať nový spôsob skúšania vedomostí. Podporovať zmeny späté s projektom Milénium, teda menej memorovania a viac fantázie a tvorivosti.

Termín: priebežne
Zodp.:
VP / TU


 1. Pri vypracúvaní individuálnych VV-plánov IVP a ÚUO a pri individualizácii vyučovania zabezpečovať odborné konzultácie pedagogických pracovníkov so školským psychológom, špeciálnym pedagógom.
 2. Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami aktivity, pozornosti a hyperaktivitou /ADD a ADHD syndrómom/- teda poruchami správania dohliadať na realizáciu odporúčaní školského psychológa a špeciálneho pedagóga v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi. Podrobne sa oboznámiť a uplatňovať v tejto oblasti Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách, Metodický pokyn na hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v základnej škole.

                                                                                                  Termín: priebežne
                                                                                                  Z
  odp.: VP, všetci vyučujúci

 1. Zápis detí do 1.ročníka realizovať v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP. Pred vstupom detí do 1.ročníka spolupracovať so psychológom a špeciálnym pedagógom a zabezpečiť ich účasť v poradnej komisii. Sledovať zaškolenie v 1.ročníku ako aj prechod žiakov na  II. stupeň.

Termín: január- febr., priebežne
Zodp.: poverení učitelia

 1. S cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovanými žiakmi a viesť evidenciu o záujmoch a aktivitách žiakov.

Termín: priebežne
  Zodp.: VP, TU 

 1. Pri realizácii uvedených úloh rešpektovať platné dokumenty:

 2. Zabezpečiť priame vstupy výchovného poradcu do všetkých tried školy.

Termín: priebežne
Zodp.: vedenie školy

III.  Materiálne a pracovné podmienky pre prácu výchovného poradcu

 • Kabinet výchovného poradcu doplniť ďalšou odbornou literatúrou zameranou na reedukáciu ŠVPU.

Termín: k 30.12.
Zodp.: vedenie školy 

H a r m o n o g r a m   ú l o h:

September: 

 • vypracovať Plán práce výchovného poradenstva
 • pripraviť informačnú tabuľu: možnosti štúdia na SŠ
 • nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, psychológom a špeciálnym pedagógom, konzultácia plánu
 • doplnenie a upresnenie evidencie / databázy žiakov
 • štúdium a archivácia dokumentov
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve
 • konzultácie s tr. učiteľmi a vyučujúcimi pri príprave individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov v potrebných vyuč. predmetoch, zabezpečenie konzultácií s rodičmi

Október:

 • konzultácie s triednymi učiteľmi, prehľad žiakov s poruchami učenia a správania, štúdium individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • aktualizácia nástenky VP- informácie o sieti stredných škôl, postup pri výbere škôl a vyplňovaní prihlášok
 • sledovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, konzultovať ich problémy s ÚPSVaR, so zákonným zástupcom
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

November:

 • informácie triednym učiteľom o štúdiu na 8-ročných gymnáziách pre rodičov žiakov 5.ročníka
 • informácie triednym učiteľom o štúdiu na bilingválnych gymnáziách pre zákonných zástupcov žiakov 8.a 9.ročníka
 • besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ
 • riešiť výchovné problémy, uskutočniť pohovory so žiakmi a rodičmi
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

December:

 • konzultácie s triednymi učiteľmi o práci so žiakmi s poruchami učenia, doplnenie evidencie a kontrola opatrení
 • zmeny a opravy údajov v prihláškach na stredné školy
 • dni otvorených dverí na SŠ
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Január:

 • zhromažďovanie prihlášok žiakov na bilingválne gymnáziá
 • zber informácií pre ŠVS, polročné známky (vložiť údaje polročnej klasifikácie do programu Proforient
 • konzultácie s TU - práca so žiakmi s poruchami správania, evidencia a opatrenia
 • vyhodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov v potrebných vyuč. predmetoch pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami správania
 • aktualizácia nástenky
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve 

Február:

 • zápis prvákov - spolupráca pri zasielaní prihlášok na overenie školskej spôsobilosti v CPPPaP Levoča
 • mimoriadne stretnutie rodičov /RZ/ žiakov 9.ročníka
 • zaslanie prihlášok na bilingválne gymnáziá a na SŠ s talentovými skúškami
 • poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Marec:

 • kompletizácia prihlášok na stredné školy, vydávanie zápisných lístkov
 • konzultácie so žiakmi a rodičmi
 • sledovanie prijímania žiakov na SŠ s talentovou skúškou
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Apríl:

 • odoslanie prihlášok na stredné školy
 • sledovanie prijímania žiakov na SŠ, oboznámiť žiakov s výsledkami Celoslovenského testovania žiakov, urobiť zápis do programu Proforient
 • informácie v 8.ročníku k vyplňovaniu vstupných dokladov
 • evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talent. skúškami
 • konzultácie s triednymi učiteľmi k hodnoteniu práce žiakov s poruchami učenia a správania, evidencia
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

 Máj:

 • zhromažďovanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka, zadávanie údajov do počítača
 • evidencia žiakov prijatých na SŠ
 • odvolanie proti ne-prijatiu na SŠ (v spolupráci s rodičmi) v 9. roč.
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

 Jún:

 • záverečný pohovor so psychológom o sledovaných žiakoch
 • sledovať prijímacie pohovory žiakov 9. roč. (v II. kole prijímacích pohovorov) a prijímanie žiakov na osemročné gymnáziá
 • vyplniť prihlášky do SŠ v spolupráci s triednymi uč. 8. roč. a zaslať do ŠVS
 • evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na SŠ a na 8-ročné gymnáziá
 • výsledky súťaží a olympiád, evidencia práce s nadanými žiakmi
 • zaslanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka a záujmu o štúdium na SŠ
 • vyhodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov v potrebných vyuč. predmetoch pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami správania
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

V Spišskom Podhradí

         17.9.2021

Vypracovala: Ing. Viera Jurečková

                                                                                                              výchovná poradkyňa


Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko