zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Harmonogram práce


P L Á N  výchovného poradenstva na školský rok 2022/2023

pre ZŠ Školská ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

I. Oblasť profesijnej orientácie

 1. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ.

Termín: trvalý
Zodp.: VP / TU 

 1. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

Termín: september - októberZodp.: VP / TU

 1. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch. Využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.dualnysystem.sk.

Termín: podľa pokynov
Zodp.:
VP / TU

 1. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyuč. VT, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní. Pri práci využívať elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk (možnosti využívania inovovaných diagnostických nástrojov pre žiakov so ŠVVP. Využívať materiály ?Komunikačné postupy vhodné pre podporu rozhodovania v oblasti odborného vzdelávania.

Termín: priebežne
Zodp.:
VP / TU


II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami

 1. Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov. Zabezpečiť ochranu žiakov so zdravotným znevýhodnením pred akoukoľvek diskrimináciou a na základe rovnosti príležitosti ich začleniť do vzdelávacieho systému na ZŠ (dodržiavať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 317/2010 Z.z). Realizovať inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov, u ktorých je takéto vzdelávanie vhodné, s využitím špecifických metód výučby.

Termín: trvalý
Zodp.:
VP / TU

 1. Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov v správaní a učení, ich školskej neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v spolupráci s príslušným CPPP a P. Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce  zo Stratégie Slovenskej Republiky pre integráciu Rómov , prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky. Zabezpečiť súčinnosť pri výskume MPC ROCEPO o postavení žiaka zo SZP vo výchovno-vzdelávacom systéme SR.

Termín: priebežne
Zodp.:
VP / TU

 1. V zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov propagovať nový spôsob skúšania vedomostí. Podporovať zmeny späté s projektom Milénium, teda menej memorovania a viac fantázie a tvorivosti.

Termín: september / priebežne
Zodp.:
VP / TU

 1. Pri vypracúvaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov jednotlivých predmetov a pri individualizácii vyučovania zabezpečovať odborné konzultácie pedagogických pracovníkov so psychológom, špeciálnym pedagógom.
 2. Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, dysmúzia), s poruchami aktivity, pozornosti a hyperaktivitou /ADD a ADHD syndrómom/- teda poruchami správania dohliadať na realizáciu odporúčaní  psychológa a špeciálneho pedagóga v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi. Podrobne sa oboznámiť a uplatňovať v tejto oblasti Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách, Metodický pokyn na hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v základnej škole.

                                                                                                  Termín: priebežne
                                                                                                  Z
  odp.: VP, všetci vyučujúci

 1. Zápis detí do 1.ročníka realizovať v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v Sprievodca školským rokom . Pred vstupom detí do 1.ročníka spolupracovať so psychológom a špeciálnym pedagógom a zabezpečiť ich účasť v poradnej komisii. Sledovať zaškolenie v 1.ročníku ako aj prechod žiakov na II. stupeň.

Termín: apríl / priebežne
Zodp.: poverení učitelia

 1. S cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovanými žiakmi a viesť evidenciu o záujmoch a aktivitách žiakov.

Termín: priebežne
  Zodp.: VP, TU 

 1. Pri realizácii uvedených úloh rešpektovať platné dokumenty:

 2. Zabezpečiť priame vstupy výchovného poradcu do všetkých tried školy. Vo vyučovaní všetkých predmetov posilniť témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia a občianstva. Poskytnúť žiakom informácie o ľudskoprávnych a advokátskych organizáciách a mimovládnych neziskových organizáciách pôsobiacich v tejto oblasti.

Termín: priebežne
Zodp.: vedenie školy

III.  Materiálne a pracovné podmienky pre prácu výchovného poradcu

 • Dobudovať kabinet výchovného poradcu a vybaviť ho ďalšou odbornou literatúrou zameranou na reedukáciu ŠVPU.

Termín: k 30.10. / priebežne
Zodp.: vedenie školy

H a r m o n o g r a m   ú l o h:

September: 

 • vypracovať Plán práce výchovného poradenstva
 • pripraviť informačnú tabuľu: možnosti štúdia na SŠ
 • nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, psychológom a špeciálnym pedagógom, konzultácia plánu
 • doplnenie a upresnenie evidencie / databázy žiakov
 • štúdium a archivácia dokumentov
 • v pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa, prístup k dokumentu na výveske vo všetkých triedach
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve
 • konzultácie s tr. učiteľmi a vyučujúcimi pri príprave individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov v potrebných vyuč. predmetoch, zabezpečenie konzultácií s rodičmi
 • dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie, konzultácie s tr. učiteľmi
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Európsky deň židovskej kultúry (6.9.), Medzinárodný deň demokracie (15.9.)

Október:

 • konzultácie s triednymi učiteľmi, prehľad žiakov s poruchami učenia a správania, štúdium individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • aktualizácia informačného panelu VP - informácie o sieti stredných škôl, postup pri výbere škôl a vyplňovaní prihlášok
 • sledovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, konzultovať ich problémy s ÚPSVaR, so zákonným zástupcom
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Medzinárodný deň nenásilia (1.10.), Európsky deň proti trestu smrti (10.10.), Deň bielej palice (14.10.)

November:

 • informácie triednym učiteľom o štúdiu na 8-ročných gymnáziách pre rodičov žiakov 5.ročníka
 • informácie triednym učiteľom o štúdiu na bilingválnych gymnáziách pre zákonných zástupcov žiakov 8. a 9 .ročníka
 • zabezpečiť  v spolupráci c odbornými pracovníkmi z CPPPaP v Levoči vypracovanie a vyplnenie dotazníka o hodnotovej orientácii žiakov a na základe získaných výsledkov zabezpečiť vstupy psychológa na besedy so žiakmi v triedach na potrebné témy
 • besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ, podľa aktuálnej epidemickej situácie
 • riešiť výchovné problémy, uskutočniť pohovory so žiakmi a rodičmi
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve
 • pohovor so psychológom so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami v 9. roč. ohľadom primeranosti výberu budúceho povolania a budúceho štúdia na zvolenej škole
 • besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu (9.11.), Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO) (16.11.) a besedy so psychológom

December:

 • konzultácie s triednymi učiteľmi o práci so žiakmi s poruchami učenia, doplnenie evidencie a kontrola opatrení
 • zmeny a opravy údajov v prihláškach na stredné školy
 • dni otvorených dverí na SŠ - podľa aktuálnej epidemickej situácie
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím /OSN/ (3.12.), Deň ľudských práv (10.12.), Medzinárodný deň migrantov (18.12.). Uskutočniť Olympiádu ľudských práv pre žiakov školy. Pri výchove a vzdelávaní využívať manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO.
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Január:

 • zhromažďovanie prihlášok žiakov na bilingválne gymnáziá
 • zber informácií pre ŠVS, polročné známky (vložiť údaje polročnej klasifikácie do programu Proforient
 • konzultácie s TU - práca so žiakmi s poruchami správania, evidencia a opatrenia
 • vyhodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov v potrebných vyuč. predmetoch pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami správania
 • aktualizácia informačného panelu VP
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Svetový deň mieru (1.1.), Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27.1.)
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Február:

 • poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Svetový deň sociálnej spravodlivosti (20.2.), Európsky deň obetí zločinu (22.2.)
 • poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Marec:

 • kompletizácia prihlášok na stredné školy, vydávanie zápisných lístkov
 • konzultácie so žiakmi a rodičmi
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu (11.3.), Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii (20.3), Deň zápasu za ľudské práva (24.3.).
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Apríl:

 • odoslanie prihlášok na stredné školy
 • informácie v 8.ročníku k vyplňovaniu vstupných dokladov
 • evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talent. skúškami
 • konzultácie s triednymi učiteľmi k hodnoteniu práce žiakov s poruchami učenia a správania, evidencia
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Európsky deň akcií za práva migrantov (1.4.), Medzinárodný deň Rómov (8.4.), Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami (28.4.)
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

 Máj:

 • zhromažďovanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka, zadávanie údajov do PC programu Proforient
 • evidencia žiakov prijatých na SŠ
 • odvolania proti ne-prijatiu na SŠ (v spolupráci s rodičmi) v 9. roč.
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Svetový deň rodiny (15.5.), Medzinárodný deň nezvestných detí (25.5.)
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

 Jún:

 • záverečný pohovor so psychológom o sledovaných žiakoch
 • sledovať prijímacie pohovory žiakov 9. roč. (v II. kole prijímacích pohovorov) a prijímanie žiakov na osemročné gymnáziá
 • vyplniť prihlášky do SŠ v spolupráci s triednymi uč. 8. roč. a zaslať do ŠVS
 • evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na SŠ a na 8-ročné gymnáziá
 • výsledky súťaží a olympiád, evidencia práce s nadanými žiakmi
 • zaslanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka a záujmu o štúdium na SŠ
 • vyhodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov v potrebných vyuč. predmetoch pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami správania
 • organizačne zabezpečiť tematické triednické hodiny: Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie (4.6.), Svetový deň utečencov (20.6.), Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania (26.6.)
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

V Spišskom Podhradí

         14.9.2022

Vypracovala: Ing. Viera Jurečková

                                                                                                              výchovná poradkyňa
H a r m o n o g r a m   ú l o h: 

      Snaha pedagógov o skvalitnenie edukácie žiakov so zdravotným znevýhodnením na základnej škole v podmienkach školského začlenenia, v procese ich úspešnej socializácie v školskom i ostatnom sociálnom prostredí.

         Zámer školy korešponduje s Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Slovenská republika sa zaviazala k naplneniu modelu úplnej alebo čiastočnej integrovanej a inkluzívnej edukácie osôb s menej závažným stupňom postihnutí a to hlavne na základe dokumentu Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím článok 24 (Z.z. č. 317/2010ň a členstvom v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho vzdelávania a inklúzie od roku 2012.   

Pri práci so žiakmi na triednických hodinách využívať literatúru: Európsky dohovor o ľudských právach s platnosťou od 1. júna 2010 ? je umiestnený v každej triede, Spoznávanie humanitárneho práva ? vzdelávací modul pre mládež ? MPC Prešov 2007,

Výchova k ľudským právam - príručka pre učiteľov - Bratislava 1994, Občan a demokracia - Peter Kresák a kolektív ? Bratislava 1997.  

 Zabezpečenie výučby pre žiakov  so špeciálnymi potrebami

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením

- žiaci sú zaradení do bežných tried,

- škola má bezbariérový prístup,

- škola spolupracuje s CPPPaP v Levoči,  s CŠPP v Levoči, s CPPPaP V Spišskej Novej Vsi, so SCŠPP v Spišskom Hrhove, SCŠPP v Jablonove,

- škola spolupracuje s rodičmi začlenených žiakov,

- každý začlenený žiak má vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program,

- Individuálny výchovno-vzdelávací program je vypracovávaný v spolupráci s CPPPaP, klinickým psychológom, odborným lekárom, riaditeľom školy, triednym učiteľom, rodičom

- hodnotenie vzdelávacích výsledkov začlenených žiakov prebieha podľa: Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,

- žiaci individuálne začlenení majú zabezpečený individuálny prístup učiteľa.

b) Žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia majú zabezpečené

- dotácie na stravu,

- dotácie na učebné pomôcky,

- konzultačné hodiny,

- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa vzdelávajú v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi,

- v školskom vzdelávacom programe je implementovaná multikultúrna výchova,

- spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča,

- spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

c) Žiaci s nadaním

- v škole momentálne neevidujeme žiadneho začleneného žiaka s nadaním,

- škola sa zapája do rôznych intelektových, umeleckých a športových súťaží,

- široká škála záujmových krúžkov pre nadaných žiakov,

- vysoká úspešnosť prijatia na stredné školy,

- účasť a úspešnosť v riešení olympiád, postupových súťaží, športových, talentových a iných súťaží

 
P L Á N  výchovného poradenstva na školský rok 2022/2023

pre ZŠ Školská ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

I. Oblasť profesijnej orientácie

 1. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ.

Termín: trvalý
Zodp.: VP / TU 

 1. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

Termín: september - október
Zodp.:
VP / TU

 1. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

Termín: podľa pokynov
Zodp.:
VP / TU

 1. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyuč. VT, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.

Termín: priebežne
Zodp.:
VP / TU

 

II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami

 1. Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov.

Termín: trvalý
Zodp.:
VP / TU

 1. Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov v správaní a učení, ich školskej neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v spolupráci s príslušným CPPPaP a CŠPP.

Termín: priebežne
Zodp.:
VP / TU

 1.  V zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov propagovať nový spôsob skúšania vedomostí. Podporovať zmeny späté s projektom Milénium, teda menej memorovania a viac fantázie a tvorivosti.

Termín: priebežne
Zodp.:
VP / TU


 1. Pri vypracúvaní individuálnych VV-plánov IVP a ÚUO a pri individualizácii vyučovania zabezpečovať odborné konzultácie pedagogických pracovníkov so školským psychológom, špeciálnym pedagógom.
 2. Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami aktivity, pozornosti a hyperaktivitou /ADD a ADHD syndrómom/- teda poruchami správania dohliadať na realizáciu odporúčaní školského psychológa a špeciálneho pedagóga v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi. Podrobne sa oboznámiť a uplatňovať v tejto oblasti Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách, Metodický pokyn na hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v základnej škole.

                                                                                                  Termín: priebežne
                                                                                                  Z
  odp.: VP, všetci vyučujúci

 1. Zápis detí do 1.ročníka realizovať v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP. Pred vstupom detí do 1.ročníka spolupracovať so psychológom a špeciálnym pedagógom a zabezpečiť ich účasť v poradnej komisii. Sledovať zaškolenie v 1.ročníku ako aj prechod žiakov na  II. stupeň.

Termín: január- febr., priebežne
Zodp.: poverení učitelia

 1. S cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovanými žiakmi a viesť evidenciu o záujmoch a aktivitách žiakov.

Termín: priebežne
  Zodp.: VP, TU 

 1. Pri realizácii uvedených úloh rešpektovať platné dokumenty:

 2. Zabezpečiť priame vstupy výchovného poradcu do všetkých tried školy.

Termín: priebežne
Zodp.: vedenie školy

III.  Materiálne a pracovné podmienky pre prácu výchovného poradcu

 • Kabinet výchovného poradcu doplniť ďalšou odbornou literatúrou zameranou na reedukáciu ŠVPU.

Termín: k 30.12.
Zodp.: vedenie školy 

H a r m o n o g r a m   ú l o h:

September: 

 • vypracovať Plán práce výchovného poradenstva
 • pripraviť informačnú tabuľu: možnosti štúdia na SŠ
 • nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, psychológom a špeciálnym pedagógom, konzultácia plánu
 • doplnenie a upresnenie evidencie / databázy žiakov
 • štúdium a archivácia dokumentov
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve
 • konzultácie s tr. učiteľmi a vyučujúcimi pri príprave individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov v potrebných vyuč. predmetoch, zabezpečenie konzultácií s rodičmi

Október:

 • konzultácie s triednymi učiteľmi, prehľad žiakov s poruchami učenia a správania, štúdium individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • aktualizácia nástenky VP- informácie o sieti stredných škôl, postup pri výbere škôl a vyplňovaní prihlášok
 • sledovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, konzultovať ich problémy s ÚPSVaR, so zákonným zástupcom
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

November:

 • informácie triednym učiteľom o štúdiu na 8-ročných gymnáziách pre rodičov žiakov 5.ročníka
 • informácie triednym učiteľom o štúdiu na bilingválnych gymnáziách pre zákonných zástupcov žiakov 8.a 9.ročníka
 • besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ
 • riešiť výchovné problémy, uskutočniť pohovory so žiakmi a rodičmi
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

December:

 • konzultácie s triednymi učiteľmi o práci so žiakmi s poruchami učenia, doplnenie evidencie a kontrola opatrení
 • zmeny a opravy údajov v prihláškach na stredné školy
 • dni otvorených dverí na SŠ
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Január:

 • zhromažďovanie prihlášok žiakov na bilingválne gymnáziá
 • zber informácií pre ŠVS, polročné známky (vložiť údaje polročnej klasifikácie do programu Proforient
 • konzultácie s TU - práca so žiakmi s poruchami správania, evidencia a opatrenia
 • vyhodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov v potrebných vyuč. predmetoch pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami správania
 • aktualizácia nástenky
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve 

Február:

 • zápis prvákov - spolupráca pri zasielaní prihlášok na overenie školskej spôsobilosti v CPPPaP Levoča
 • mimoriadne stretnutie rodičov /RZ/ žiakov 9.ročníka
 • zaslanie prihlášok na bilingválne gymnáziá a na SŠ s talentovými skúškami
 • poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Marec:

 • kompletizácia prihlášok na stredné školy, vydávanie zápisných lístkov
 • konzultácie so žiakmi a rodičmi
 • sledovanie prijímania žiakov na SŠ s talentovou skúškou
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

Apríl:

 • odoslanie prihlášok na stredné školy
 • sledovanie prijímania žiakov na SŠ, oboznámiť žiakov s výsledkami Celoslovenského testovania žiakov, urobiť zápis do programu Proforient
 • informácie v 8.ročníku k vyplňovaniu vstupných dokladov
 • evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talent. skúškami
 • konzultácie s triednymi učiteľmi k hodnoteniu práce žiakov s poruchami učenia a správania, evidencia
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

 Máj:

 • zhromažďovanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka, zadávanie údajov do počítača
 • evidencia žiakov prijatých na SŠ
 • odvolanie proti ne-prijatiu na SŠ (v spolupráci s rodičmi) v 9. roč.
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

 Jún:

 • záverečný pohovor so psychológom o sledovaných žiakoch
 • sledovať prijímacie pohovory žiakov 9. roč. (v II. kole prijímacích pohovorov) a prijímanie žiakov na osemročné gymnáziá
 • vyplniť prihlášky do SŠ v spolupráci s triednymi uč. 8. roč. a zaslať do ŠVS
 • evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na SŠ a na 8-ročné gymnáziá
 • výsledky súťaží a olympiád, evidencia práce s nadanými žiakmi
 • zaslanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka a záujmu o štúdium na SŠ
 • vyhodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a úprav učebných osnov v potrebných vyuč. predmetoch pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami správania
 • spolupráca s MsÚ, soc. kurátormi, hlásenia o záškoláctve

V Spišskom Podhradí

         14.9.2022

Vypracovala: Ing. Viera Jurečková

                                                                                                              výchovná poradkyňa


Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko