zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Súčasnosť


Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci, priatelia školy!

Už viac ako 60 rokov už ubehlo od chvíle, keď sa po prvýkrát oficiálne otvorili dvere našej školy. Ešte žijú medzi nami  kolegyne a kolegovia, ktorí si na to pamätajú. 60 rokov. Je to veľa alebo málo? Osobne si myslím, že dosť na to, aby sme sa na chvíľu zastavili, zamysleli a zaspomínali. S úctou venujme tichú spomienku už nežijúcim kolegyniam a kolegom, ktorí v tejto škole prežili časť vlastného života a zanechali v nej kus svojej práce.

Zastavme čas a vráťme ho na chvíľu späť.

Nová škola v Spišskom Podhradí sa mala začať stavať už počas Slovenského štátu v roku 1941, no k realizácii stavby nedošlo. V roku 1953 meštianska (štátna) škola bola premenovaná na  I. osemročnú školu. Nárast žiakov si doslova vynútil výstavbu novej 14 triednej budovy. V roku 1954 sa konečne začalo so stavbou. Základný kameň bol  položený 12. júna 1954. Spočiatku pri výstavbe školy bol nedostatok pracovných síl, robil sa nábor vo všetkých obciach pod Braniskom. Brigádnicky pomáhali učitelia i žiaci. Učitelia chodili z domu do domu a osobne presviedčali občanov o potrebe robotníkov pri stavbe školy. Mnohí rodičia odpracovali desiatky brigádnických hodín, niektorí obetovali aj celú svoju dovolenku bez nároku na finančnú odmenu. V júli roku 1956 bola výstavba školy dokončená. Šk. rok 1956/57 sa začal už v novej budove v pondelok 3. septembra 1956. V čase otvorenia škola mala 14 tried, 2 laboratóriá, 9 kabinetov, telocvičňu, školskú jedáleň s kuchyňou, družinu mládeže, čitáreň, knižnicu a šatne. Za obdobie existencie školy na Školskej ul. jej bránu opustilo takmer 3 500 žiakov, z ktorých mnohí dosiahli významné úspechy v rôznych oblastiach života.

  • Som presvedčený, že aj po šesťdesiatich  rokoch  je aktuálne to, čo zapísal kronikár pri otvorení školy: "Budova pre svoju výstavnosť a krásu stáva sa predmetom obdivu všetkých občanov, ale aj tých, ktorí navštívia Spišské Podhradie ..."

Každé jubileum dáva dôvod na to, obzrieť sa späť, zrekapitulovať, zhodnotiť kroky úspechy i neúspechy, premietnuť si minulosť, zhodnotiť súčasnosť a vytvoriť si víziu budúcnosti. Cieľom nás pedagógov nech je vysoká kvalita vzdelania, modernizácia výučby, dokonalejšie technické vybavenie, lepšie využitie jestvujúcich kapacít materiálnych i odborných, vybudovanie prosperujúceho a moderného vzdelávacieho zariadenia. Uvedomujem si, že o  tieto hodnoty sa usilovali aj predchádzajúci riaditelia a učitelia tejto školy, i keď niektorí v celkom iných spoločenských podmienkach, možno s inými predstavami. 

  • Po roku 1989 nastali v spoločnosti i školstve veľké zmeny. Najväčším výdobytkom týchto zmien bolo získanie slobody, nastolenie demokratického režimu, otvorenie sa svetu. Tieto zmeny priniesli víziu nových možností, priniesli aj reálnu nádej zmeniť zastarané stereotypy, závislosti a rýchle napredovať ľudsky, sociálne, ekonomicky. 
  • Ďalšia významná zmena v živote školy sa udiala 1.4.2002, keď škola získala právnu subjektivitu a stala sa ekonomický samostatnou. 

Aj napriek súčasnému celospoločenskému poklesu populácie má škola 360 až 380 žiakov, ktorí navštevujú 20 tried.  Sú to žiaci zo 14 - tich obcí spod Braniska a z mesta Spišské Podhradie. V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť navštevovať oddelenia ŠKD a záujmové útvary - krúžky v CVČ podľa vlastného výberu. Škola má teraz dve telocvične a nádherný športový areál, dve počítačové učebne, v triedach sa nachádzajú veľkoplošné plazmové televízne obrazovky a interaktívne projektory, cez ktoré sa žiakom zaujímavou formou sprístupňujú nové poznatky a informácie. Zmodernizovala sa plynová kotolňa, vymenili radiátory, dokončila sa výmena všetkých okien na škole, prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení - spŕch a obnova fasády celej budovy školy. 

V školskom roku 2007 vykonala Štátna školská inšpekcia na škole komplexnú inšpekciu. Z jej záverov citujem len toľko: "Celkové hodnotenie školy je dobré a vo všetkých kontrolovaných ukazovateľoch je lepšie v porovnaní s výsledkami zistenými pri komplexných inšpekciách vykonaných na základných školách v sledovanom školskom roku v Slovenskej republike a v Školskom inšpekčnom centre Prešov."

Dosiahnutá úroveň  rozvoja, dobré výsledky, vysoká kvalita  vzdelávania a pozitívna prezentácia školy je daná úsilím a zanietením všetkých, ktorí počas doterajších 60 rokov v škole pôsobili a pôsobia.  Dobrá pozícia školy, doterajšie úspechy, všetky pozitívne výsledky reprezentujúce školu však znamenajú zároveň veľký záväzok pre súčasné vedenie i pre všetkých jej zamestnancov. Dosiahnutá úroveň nech je základom pre ďalšie napredovanie a rozvoj.       

Ing. Ján Jurečko, riaditeľ školy

 Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko