zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

ŠKOLA


ZŠ-Š3-SP - VIRTUÁLNA PREHLIADKATabuľa - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ


Virtuálny "DOD" - ZŠ-Š3-SP  (TU)


Názov školy:

Základná škola

Adresa:

Školská ul. č. 3,  053 04  Spišské Podhradie

IČO:

37873831

DIČ:

2021638421

TEL. KONTAKT:

053 4541 171

e-mail kontakt:

ZS-S3-SP - edupage:

zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

https://zs-skolska.edupage.org/

Zriaďovateľ:             

Mesto Spišské Podhradie

www kontakt:

www.spisskepodhradie.sk

Všeobecná charakteristika školy

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie podľa § 16 ods. 3. Zákona 245/2008 Z.z. Ide o základnú školu so všetkými ročníkmi (ďalej len "plnoorganizovanú základnú školu"). Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Prvý stupeň základnej školy tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník (poprípade nultý ročník) - primárne vzdelanie. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník - nižšie sekundárne vzdelanie.

Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko