zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

PK (THD, VYV, HUV, TSV, NBV, ETV)

 Postavenie metodického orgánu - Predmetovej komisie

  • Predmetovú komisiu (ďalej len PK) na škole zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy poveruje vedením PK jedného z učiteľov. Členmi PK sú učitelia, ktorí vyučujú príslušné predmety a spadajúce pod príslušnú PK. O zadelení učiteľa do metodického orgánu rozhoduje riaditeľ školy, a to vždy na obdobie školského roka. PK sa schádza najmenej 4 krát za školský rok. Činnosť PK sa riadi plánom práce, ktorý na návrh PK schvaľuje riaditeľ školy.

Ciele činnosti PK

  • PK plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú). Cieľom činnosti PK je realizácia konkrétnej účasti učiteľov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzelávacieho procesu školy.

Vedúci: Ing. Daniel Olejár


Členovia: Mgr. Juliána Bečkerová (Gordiaková), Mgr. Milan Blahovský, PaedDr. Zuzana Dindová, Mgr. Mária Dupaľ, Ing. Viera Jurečková, Mgr. Jana Kotlárová, PaedDr. Marta Lacková, Mgr. Juraj Príloh, Mgr. Tomáš Rušín, Mgr. Peter Vandraško,


Oznamy:

stretnutie PK


MenoVeľkosť
--- prazdne ---

za obsah zodpovedá vedúci metodického útvaru: Ing. Daniel OlejárNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko